Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat
Elfogadta a HÖOK Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

1./ Általános rendelkezések és Alapelvek
A jelen adatvédelmi szabályzat tárgya Adatkezelő által üzemeltetett honlap
(továbbiakban: Honlap) megrendezésével összefüggésben az Adatkezelő
birtokába került személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok
alapján.
Jelen Szabályzat rögzíti az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket, amelyek révén az Adatkezelő biztosítja, hogy a
Honlappal összefüggésben nyújtott szolgáltatások során vele kapcsolatba
kerülő természetes személyek személyiségi jogai ne sérüljenek.
Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy adatvédelmi politikáját és
egyben jelen Szabályzat tartalmát az általa nyújtott szolgáltatások
változása esetén, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően, egyoldalúan módosítsa. Jelen szabályzat
bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a változással
egyidejűleg értesíti a www.hellomelo.eu honlapon.
Definicíók:
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé
tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel
Alapelvek
• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön
számára átláthatóan kezeljük.
• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem
egyeztethető módon.
• Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség
esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomásunkra jut, hogy
adott személyes adat pontatlan haladéktalanul töröljük vagy
helyesbítjük.
• a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak a
jogszabályban meghatározott és/vagy a szükséges ideig legyen
azonosítható.
• megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
• a személyes adatokat előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes
hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben és minden

esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük,
rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
• egyes esetekben a személyes adatok kezelése jogszabályi
előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre
külön felhívjuk az érintettek figyelmét.
• bizonyos esetekben a személyes adatok kezeléséhez
Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos
érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2./ Adatkezeléssel érintettek köre:
Azon természetes személyek (továbbiakban: érintett), akik a
www.hellomelo.eu oldalon bármilyen minőségben regisztrálnak, vagy a
honlap bármely szolgáltatását igénybe veszik és ehhez személyes adatot
bocsájtanak az Adatkezelő rendelkezésére.
3./ Adatkezelés célja:
Az Adatkezelő az érintettek önkéntesen megadott személyes adatait az
általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő alábbi célokból tartja nyilván és
kezeli: kapcsolattartás; reklámcélú- vagy egyéb tájékoztatás;
igényfelmérés; hírlevélküldés; statisztikák készítése.
4./ Adatkezelés jogalapja és az adatok forrása:
Az adatkezelés jogalapja az érintettek által az adatkezelésre vonatkozó
megfelelő tájékoztatás birtokában adott előzetes, önkéntes hozzájárulása,
amelyet az érintettek a regisztrációs feltételek elfogadásával adnak meg.
Az érintett személy adatkezelési hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül
írásban, elektronikus küldeményben visszavonhatja.
Az érintett a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozással, vagy személyes
adatainak az online felületen való megadásával a jelen szabályzat
ismeretében tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul, hogy az általa
önkéntesen átadott személyes adatait az Adatkezelő, a jelen
szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

5./ Az érintettekre vonatkozó adatok, az adatkezelés
időtartama:
Az adatkezelés az érintettek alábbi adataira terjed ki:
Az adatkezelés a regisztrációs felület kitöltésével veszi kezdetét és a
regisztráció törlésétől számított 30 napon belül szűnik meg. Az adatkezelés
időtartamának lejártával az Adatkezelő az érintettek személyes adatait
vissza nem állítható módon véglegesen törli.
6./ Továbbított adatok fajtája:
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem
használhatja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az
érintettek előzetes és kifejezett hozzájárulásával adhat át kivéve az
esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítás esetét.
7./ Az Adatkezelő munkavállalóinak kötelezettségei
az adatkezelés során és a titoktartásra vonatkozó
általános szabályok:
Az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az
Adatkezelőnek a jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési célok
megvalósításában közreműködő munkavállalói ismerhetik meg, akiket
munkaszerződésük, a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi
rendelkezések, vagy az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk
megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
Az adatkezelési szabályzat betartása az Adatkezelőre, annak valamennyi
munkavállalójára - ideértve a volt munkavállalókat is – (a továbbiakban:
munkavállaló) kötelező érvényű az érintettek személyes adatainak
kezelése során.
A munkavállaló sem a munkaviszony fennállása alatt, sem annak
megszűnése után nem hozhat nyilvánosságra és közölhet más személlyel,
illetve tehet hozzáférhetővé más személy számára bármely, a
munkaviszony során megismert, az érintettekkel kapcsolatos személyes
adatot.
A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot akkor
közölheti valamely más munkavállalóval, ha erre munkavégzéséhez

szükség van. A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes
adatot egyéb harmadik személlyel csak a munkáltatói jogok gyakorlójának
az engedélyével közölhet.
A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot csak a
munkáltatói jogok gyakorlójának engedélyével vihet el, vagy továbbíthat a
munkáltató székhelyéről vagy telephelyéről, tekintet nélkül arra, hogy az
elvitel mely eszköz igénybe vételével vagy a továbbítás mely módon
történik.
A munkavállaló köteles a munkáltatói jogok gyakorlójának azonnal
jelenteni, ha a jelen szabályzat megsértése a tudomására jut.
Az Adatkezelő tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat betartásáért
az ügyvezető a felelős.
8./ Az adatkezelés technikai lebonyolítása:
Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag elektronikus úton,
magyarországi szervereken tárolja, a személyes adatok sem hazai, sem
harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem
kerülnek átadásra.
Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságáról megfelelő technikai és
szervezési intézkedésekkel gondoskodik. Az Adatkezelő a személyes
adatok kezelésére, tárolására szolgáló számítástechnikai berendezéseket
megfelelő védelemmel (jelszó, tűzfal) látja el, valamint biztosítja, hogy ezen
berendezésekhez csak az arra jogosultak férhessenek hozzá.
9./ Az érintett személyek adatkezeléssel kapcsolatos
jogai
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:
Személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak
nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő
rendelkezésére áll, a személyes adatot saját hatáskörben, egyébként az
érintett kérelmére helyesbíti.
Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről: az érintett kérelmére az
Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül
tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról

és címzettjéről. A tájékoztatás megtagadására kizárólag törvényben
szabályozott esetekben van lehetőség. A tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
Az érintett az előbbieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges.
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik;
törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.
A fenti jogosultságok részletezését az Infotv. 14-19. §, illetve 21. §
szakaszai tartalmazzák. Az érintett a jogainak megsértése esetén, illetve
az Infotv-ben meghatározott egyéb esetekben a megjelölt jogorvoslati
fórumhoz fordulhat (Infotv. 22. §). Az érintett panaszát illetve kérelmét első
fokon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)
nyújthaja be, peres eljárás kezdeményezése esetén az illetékes hatóság
Budapest Főváros Törvényszéke. A per - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10./ A hírlevél-szolgáltatásra vonatkozó különös
szabályok
Az Adatkezelő az érintettek részére elsősorban az adatkezelés céljával,
valamint az általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő, a szolgáltatások
igénybevétele érdekében felmerülő információkat tartalmazó üzenetet küld.
Az érintett ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a hírlevél-szolgáltatásra való
feliratkozás egyben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés
szerinti hozzájárulásnak minősül, ami alapján az Adatkezelő jogosult az
érintett megadott elektronikus levélcímére közvetlenül reklám, marketing
tartalmú megkereséseket továbbítani. Az érintett a hírlevél-szolgáltatásra
való feliratkozással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére az
Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket,
hírleveleket, reklámokat, promóciós ajánlatokat küldjön.
Amennyiben az érintett nem kíván a jövőben reklámnak minősülő
üzeneteket kapni, ezt az Adatkezelő által küldött hírlevélben felkínált
lehetőség igénybevételével lemondhatja, valamint személyesen vagy az
Adatkezelőnek címzett postai, illetve elektronikus levélben kifejezetten
megtilthatja a reklám tartalmú megkeresések küldését.
Személyes adatainak törlését: a személyes adatot az Adatkezelő törli, ha
kezelése jogellenes; az érintett kéri; az adatkezelés célja megszűnt, vagy
az adatok tárolásának határideje lejárt, azt a bíróság vagy hatóság
elrendelte.
Személyes adatainak zárolását: törlés helyett az Adatkezlő zárolja a
személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
11./ Záró rendelkezések
A honlap felkeresése esetén a felhasználó IP-címe regisztrálásra kerülhet,
a honlap üzemeltetése során használt informatikai megoldások azonban
nem teszik lehetővé, hogy az Adatkezelő a felhasználó személyes
adataihoz hozzáférjen, ezen adatok kizárólag a honlap fejlesztése, az azon
keresztül elérhető szolgáltatások javítása érdekében kerülnek
felhasználásra (statisztikák és elemzések készítésére).

A weboldal az első látogatás során ún. "cookie"-t telepíthet a felhasználó
számítógépének, telefonjának merevlemezén, memóriájában annak
érdekében, hogy az oldal további felkeresése esetén a lap tartalma és a
barangolás, navigálás gyorsabbá és egyszerűbbé váljon. A "cookie"
letöltésének megtagadása esetén a lap egyes elemi esetlegesen nem
válnak megjeleníthetővé.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor
változtatásokat és javításokat hajtson végre a honlapon, illetve a honlapot
vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
Az Adatkezelő nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés
folyamatosságát és hibamentességét, az üzemzavar miatt esetlegesen
bekövetkező károkért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.
Az Adatkezelő www.facebook.hu/diak.hookjovokep közösségi oldalon
megtalálható profilját követő természetes személyek azon személyes
adatait, amelyekhez az Adatkezelő jogosult hozzáférni, megismerni
semmilyen módon nem kezelheti vagy továbbíthatja.
Az Adatkezelőt az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt
köteles megtéríteni, kivéve, ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben az Infotv., a Ptk. és a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2018. június