ASZF

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a HÖOK Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a www.hellomelo.eu (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő álláshirdető (a továbbiakban: „Ügyfél”) és álláskereső (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató, Ügyfél és Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Felek”). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik.

 

●      Általános információk

 

○      Általános információk

 

■      A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus álláshirdetési és álláskeresési szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik.

 

■      A Szolgáltató az Ügyfél és a Felhasználó részére az alábbi feltételek szerint nyújtja internetes szolgáltatásait. Ezeket a feltételeket a Felek elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

 

○      A regisztráció Felhasználók számára és az Ügyfél álláshirdetés feltöltésének folyamata

 

■      A Főoldalon található Regisztráció gombra kattintva, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges: név. születési dátum, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó. A regisztrációhoz be kell pipálni a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat megismeréséről és elfogadásáról szóló üres négyzetet. A Felhasználónak lehetősége van a hírlevél küldéséről szóló üres négyzet bepipálására is. Hírlevél igénylése esetén a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy marketing és promóciós célokból a Szolgáltató hírleveleket küldjön a részére. Hírlevél igénylése esetén lehetőség van a hírlevelekről leiratkozni. A leiratkozás akként történik, hogy az egyes hírlevelek alján történő „leiratkozás” hivatkozásra (linkre) kattintva a hírlevél címzettje megerősíti leiratkozási szándékát. A hírlevélre való feliratkozás nem feltétele a regisztrációnak.

 

■      A „Regisztrálás” gombra kattintva a regisztráció véglegessé válik. A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

■      A Felhasználó a regisztrációja megszüntetését az info@hook.hu e-mail címre a regisztrált e-mail címről küldött levéllel kérvényezheti. Amennyiben a Szolgáltató a kérelemnek helyt ad, az Ügyfél regisztrációja, valamint ezzel együtt az abban szereplő (személyes) adatok - a jogszabályi kötelezettség által megőrizni rendeltek kivételével - törlésre kerülnek.

 

■      A Szolgáltatót a Felhasználó vagy az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó vagy az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

■      Tekintettel arra, hogy az értesítés a Felhasználó által megadott e-mail címre történik, ezért annak elérhetősége a Felhasználó felelőssége.

 

■      Az ügyfelek az álláshirdetéseket saját maguk töltik fel vagy manuálisan begépeléssel vagy importálással excel táblázatból vagy saját szerverükről.

 

■      Az Ügyfélre vonatkozó, itt nem szabályozott kérdésekben a külön a Szolgáltatóval megkötött szerződése rendelkezik.

 

●      A szolgáltatás ellenértéke

 

○      A Felhasználók számára a szolgáltatás ingyenes

○      Az Ügyfél fizetési kötelezettségeit külön megállapodás tartalmazza.

 

 

●      Adatvédelem

 

 

○      A Szolgáltató nem jogosult az Ügyfél és a Felhasználó által a regisztráció során megadott személyes adatokat – a jogszabályokon meghatározott kivételeken kívül - harmadik fél számára kiadni. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokkal kapcsolatban az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak, illetőleg a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

 

●      Szerzői jogvédelem

 

○      A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

●      Felelősség

○      A Weboldalon keresztül a szolgáltatás használata az Ügyfél és Felhasználó részéről feltételezi az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább a teljesség igénye nélkül felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:

 

○      az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat

○      bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését

○      bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon, szoftverek nem megfelelő működése.

○      adatközlési vagy informatikai hibából eredő hibás ár feltüntetése.

○      bármely levél, illetve bármilyen adat elvesztése.

○      bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

 

○      Az Ügyféllel kötött egyedi szerződés ettől eltérő feltételeket is tartalmazhat.

 

○      Amennyiben az Ügyfél vagy a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

●      Egyéb

 

○      A Szolgáltató és az Ügyfél valamint a Felhasználó közötti jogviszonyra, továbbá jelen ÁSZF-re a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Ügyfél minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet rendelkezései irányadóak. A távollevők között kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

○      Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél vagy a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet vagy Felhasználót terheli a felelősség.

 

○      A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

 

Budapest, 2018. június